Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Klauzula informacyjna dla uczestników projektów

Data publikacji: 2018-05-28
Data modyfikacji: 2021-03-15
Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Cel przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kierunek Kariera”/"Kierunek Kariera Zawodowa", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).


Dobrowolność podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.


Administrator danych osobowych

Pana/Pani dane są przetwarzane w ramach zbioru danych:  „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.


Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach „Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.


Czas przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.


Jakie są Pana/Pani prawa i obowiązki w zakresie danych osobowych w naszym systemie?

 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO.
 2. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 5. Jest Pan/Pani zobowiązany/a, aby:

- w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane dot. swojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji (dotyczy projektu Kierunek Kariera)

- niezwłocznie po otrzymaniu, dostarczyć kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji (certyfikatów, dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień do wykonywania zawodu na danym stanowisku, prawa jazdy itp.), które zostały nabyte dzięki udziałowi w projekcie (dotyczy projektu Kierunek Kariera Zawodowa)


Powierzenie danych innym podmiotom

Pana/Pani dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości, u l. Jasnogórska 1 1 , 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - Województwu Małopolskiemu, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1 , 30- 107 Kraków, Operatorowi finansowemu wyłonionemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa oraz wykonawcy systemu https://kierunek.pociagdokariery.pl - CENTRUM INFORMATYKI „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok oraz podmiotom, które na rzecz beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM.


Informacje kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się na adres mailowy:

 • iodo@umwm.pl lub pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, u. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
 • iod@miir.gov.pl,
 • dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.


Autor artykułu: Administrator