Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Koronawirus - aktualne zalecenia w ramach projektu

Data publikacji: 2020-03-27
Data modyfikacji: 2022-05-17

Mając na uwadze konieczność dostosowania się do panującej sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się bezpieczeństwem klientów i pracowników Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wdrożył od 2020 roku zmienione rozwiązania w zakresie realizacji projektów "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa".

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na ten temat.

Baner przestawia uśmiechniętego mężczyznę przed laptopem, który odwraca się z wyciągniętą ręką w stronę odbiorcy. Napis na banerze: Projekt Kierunek Kariera. Doradztwo zawodowe teraz online!

Spotkania z klientami i podpisywanie umów

Aktualnie w naszych projektach "Kierunek Kariera" (KK) oraz "Kierunek Kariera Zawodowa" (KKZ) realizujemy usługi w trybie zdalnym oraz stacjonarnym. Oprócz doradztwa on-line, możliwe są spotkania z doradcami zawodowymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przy placu Na Stawach 1, w Zespołach Zamiejscowych w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 oraz w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 4. Jeśli w kalendarzu spotkań nie ma możliwości wyboru spotkania w formie stacjonarnej prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym doradcą, w celu ustalenia możliwości ewentualnego spotkania bezpośredniego.

Dodatkowo, we wszystkich naszych biurach, w tym także w Miechowie i Nowym Targu, istnieje możliwość uzyskania szerszej informacji o projektach KK oraz KKZ.

Przy zamawianiu bonów nadal zachęcamy do wyboru formy korespondencyjnej podpisania umowy o dofinansowanie szkoleń, szczególnie przy umowach projektu "Kierunek Kariera", gdzie czas oczekiwania na zawarcie umowy po podpisaniu jej przez klienta może wynosić nawet kilka tygodni (nowe umowy oczekują w kolejce na zwolnienie środków finansowych z umów wcześniejszych, niewykorzystanych przez innych uczestników).

Cały czas jesteśmy dostępni pod numerami telefonów, drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP), jak i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", we wszystkich sprawach, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym zespołem (odnośnik - sekcja kontakt - otwiera się w nowym oknie).

Zmiany w realizacji projektów podczas stanu zagrożenia epidemicznego

Mając na uwadze sytuację panującą w kraju i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i uzasadnionym potrzebom osób biorących udział w naszych projektach, jak i instytucji szkoleniowych, od 2020 roku wprowadziliśmy zmiany w realizacji Kierunku Kariera oraz Kierunku Kariera Zawodowa.

Doradztwo zawodowe na odległość (on-line)

Od 06.04.2020 r. spotkania z doradcą zawodowym odbywają się przez internet, przy użyciu komunikatora internetowego z wykorzystaniem programu Skype.
Po rejestracji doradca zawodowy kontaktuje się ze swoimi klientami telefonicznie, a następnie wysyła wiadomość e-mail, w której każdy kandydat na uczestnika projektu otrzymuje wszystkie niezbędne informacje.

W tym miejscu można zapoznać się z ogólną informacją na temat sposobu realizacji usługi doradztwa na odległość (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Aktualnie ponownie są możliwe spotkania w formie stacjonarnej, jeżeli wyraźnie wskazano w danym terminie inną lokalizację niż "przez internet".

Wytyczne dla instytucji szkoleniowych

Zasady dotyczące rozliczania usług, zawarte w Wytycznych dla instytucji szkoleniowych (IS), dotyczą następujących przypadków:

  1. utraty ważności bonów posiadanych przez uczestników, w przypadku wydłużenia czasu trwania usługi;
  2. braku możliwości przystąpienia uczestnika do egzaminu, rozumianego jako nowa niezależna usługa, w ustalonym wcześniej terminie;
  3. kontynuacji przerwanych usług, których termin zakończenia już minął (Instrukcja rozliczania usług dla IS).

Szkolenia w trybie zdalnym (on-line)

Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości działań w naszych projektach i dostosowania się do aktualnych zaleceń i wytycznych, od 2020 roku uruchomiona została realizacja zadań w trybie zdalnym, na odległość, za pośrednictwem elektronicznych form komunikacji. Instytucjom szkoleniowym rekomendujemy taką formę realizacji usług, jeżeli jest to możliwe pod względem prawnym i technicznym.

W tym celu przygotowaliśmy wytyczne w zakresie przejścia w projekcie "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" na usługi zdalne. Wytyczne zawierają również wskazówki dotyczące stosowania wymagań standardu MSUES dla takich usług.
Wytyczne w zakresie przejścia w projekcie Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa na usługi zdalne – część pierwsza dotycząca zdalnych usług szkoleniowych (odnośnik PDF otwiera się w nowym oknie).

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z "Wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług" przygotowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (odnośnik, link do strony PARP, otwiera się w nowym oknie).

Monitoring szkoleń zdalnych

W związku z możliwością prowadzenia przez usługodawców zajęć za pośrednictwem różnego typu platform do realizacji zajęć zdalnych oraz na podstawie § 7 umowy na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych, dla takich usług zostaje wprowadzony monitoring usług zdalnych.

Wizyty monitoringowe są przeprowadzane przez pracowników WUP posiadających stosowne upoważnienie.

W celu weryfikacji poprawności realizacji usług zdalnych instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do prowadzenia usług zdalnych w sposób umożliwiający ich monitoring.

W związku z tym usługodawca zobowiązany jest:

  • Prowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na karcie usługi w Bazie Usług Rozwojowych,
  • Poinformować WUP w Krakowie o usługach prowadzonych zdalnie mailem wysłanym na adres monitoring@wup-krakow.pl,
  • Przesłać dane dostępowe do usługi zdalnej na adres monitoring@wup-krakow.pl z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie monitoringu (co najmniej 2 dni robocze przed jej realizacją), w której będzie informacja o numerze usługi w BUR (np. ostanie cyfry w numerze usługi),
  • Poinformować uczestników oraz trenerów, aby brali udział w zajęciach podając w systemach do szkoleń zdalnych pełne imię i nazwisko, aby możliwa była ich identyfikacja.

Osoba monitorująca podczas wizyty przedstawi się i poinformuje o monitoringu, w przypadku wątpliwości może zadać kilka pytań prowadzącemu lub uczestnikom szkolenia.

Po wizycie monitoringowej instytucja otrzyma informację pokontrolną, na którą należy odpowiedzieć i potwierdzić odbiór w terminie 14 dni od otrzymania.

Informacje o ewentualnych nieprawidłowościach, nieobecnościach i innych czynnikach mających wpływ na rozliczenie usługi zostaną przekazane Operatorowi Finansowemu.

Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Dygoń