Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Koronawirus - aktualne zalecenia w ramach projektu

Data publikacji: 2020-03-27

Mając na uwadze konieczność dostosowania się do panującej sytuacji związanej ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się bezpieczeństwem klientów i pracowników Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wdraża nowe rozwiązania w zakresie realizacji projektów "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa".

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na ten temat.

Baner przestawia uśmiechniętego mężczyznę przed laptopem, który odwraca się z wyciągniętą ręką w stronę odbiorcy. Napis na banerze: Projekt Kierunek Kariera. Doradztwo zawodowe teraz online!

Spotkania z klientami i podpisywanie umów

Od 16 marca 2020 do odwołania została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przy placu Na Stawach 1, w Zespołach Zamiejscowych w Tarnowie i Nowym Sączu, a także w naszych biurach w Miechowie i Nowym Targu, co oznacza że nie odbywają się bezpośrednie spotkania z doradcami zawodowymi.
Obecnie umowy o dofinansowanie szkoleń podpisywane są tylko w formie korespondencyjnej.
W związku z tym prosimy o wybór formy korespondencyjnej podpisania umowy przy zamawianiu bonów na szkolenia. Jednocześnie informujemy, że czas przygotowania umów trwa ok. 4 tygodni.

Cały czas jesteśmy dostępni pod numerami telefonów, drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP), jak i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", we wszystkich sprawach, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym zespołem (odnośnik - sekcja kontakt - otwiera się w nowym oknie).

Zmiany w realizacji projektów podczas epidemii

Mając na uwadze szczególną sytuację panującą w kraju i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i uzasadnionym potrzebom osób biorących udział w naszych projektach, jak i instytucji szkoleniowych, wprowadzamy w tym trudnym dla wszystkich okresie, zmiany w realizacji Kierunku Kariera oraz Kierunku Kariera Zawodowa.

Możliwość przedłużenia ważności bonów

Jeżeli Uczestnik, z uzasadnionych i niezależnych od niego powodów, nie ma możliwości dokończenia udziału w usłudze przed upływem terminu ważności bonów, może wystąpić do WUP Kraków z wnioskiem o przedłużenie ich ważności. W tym celu należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza wniosku (pobierz wniosek) na adres aneksy@wup-krakow.pl. Wniosek musi zawierać uzasadnienie związane ze stanem epidemii.
Ważność bonów może zostać przedłużona tylko na podstawie aneksu zawartego między uczestnikiem a WUP Kraków.

UWAGA!
Przedłużenie ważności bonów, których termin już minął, jest w wielu przypadkach niemożliwa ze względów technicznych. W związku z powyższym, jeżeli Uczestnikowi wydłużyła się szkolenie, oddala się termin egzaminu albo wydarza się inna niespodziewana sytuacja spowodowana epidemią, która może uniemożliwić wykorzystanie bonów w terminie przewidzianym w umowie, należy jak najszybciej złożyć powyższy wniosek. Złożenie wniosku po upływie terminu ważności bonów może spowodować, iż nie będzie możliwości jego uwzględnienia, ze względu na cykl rozliczeniowy bonów u naszego operatora finansowego.

Wnioski o przedłużenie ważności bonów są przyjmowane tylko do 30.09.2020 (do końca dnia).

Możliwość zmiany obszarów w Bilansie Kariery

Uczestnik może wystąpić do WUP Kraków z wnioskiem o zmianę obszarów szkoleniowych zawartych w Bilansie Kariery, jeśli jest ona związana z sytuacją epidemiologiczną. W tym celu należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza wniosku (pobierz wniosek) na adres aneksy@wup-krakow.pl.
Zmiana obszarów szkoleniowych może nastąpić tylko na podstawie aneksu zawartego między uczestnikiem a WUP Kraków.

Prosimy o wypełnienie wniosku CZYTELNIE, najlepiej na komputerze, oraz o zapoznanie się  wcześniej z przykładami jak poprawnie sformułować wymagane uzasadnienie (link).

Więcej o wytycznych dla uczestników projektów Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa na czas epidemii, można przeczytać tutaj (link).

Równocześnie przypominamy, że zmiana warunków dofinansowania do usług to proces wymagający czasu i obejmuje weryfikację uzasadnienia, ponowne spotkanie z doradcą zawodowym, w celu ustalenia zakresu zmian oraz zawarcie aneksu do umowy.

Wnioski o zmianę obszarów w Bilansie są przyjmowane tylko do 30.09.2020 (do końca dnia).

Doradztwo zawodowe na odległość (on-line)

Uwaga!  Od 06.04.2020 r. aż do odwołania spotkania z doradcą zawodowym odbywają się tylko przez internet, przy użyciu komunikatora internetowego. Od września 2020 w kontaktach z klientami używamy naszego nowego komunikatora 3CX (nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest posiadanie aktualnej przeglądarki Chromium, Firefox, Google Chrome lub Opera, komunikator otwiera się bezpośrednio w oknie przeglądarki po otrzymaniu linka od doradcy zawodowego)
Po rejestracji doradca zawodowy będzie kontaktował się ze swoimi klientami telefonicznie, a następnie wyśle wiadomość e-mail, w której każdy kandydat na uczestnika projektu otrzyma wszystkie niezbędne informacje.

W tym miejscu można zapoznać się z ogólną informacją na temat sposobu realizacji usługi doradztwa na odległość (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Wytyczne dla instytucji szkoleniowych

Zasady dotyczące rozliczania usług, zawarte w Wytycznych dla instytucji szkoleniowych (IS), dotyczą następujących przypadków:

  1. utraty ważności bonów posiadanych przez uczestników, w przypadku wydłużenia czasu trwania usługi;
  2. braku możliwości przystąpienia uczestnika do egzaminu, rozumianego jako nowa niezależna usługa, w ustalonym wcześniej terminie;
  3. kontynuacji przerwanych usług, których termin zakończenia już minął (Instrukcja rozliczania usług dla IS).

Szkolenia w trybie zdalnym (on-line)

Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości działań w naszych projektach i dostosowania się do aktualnych zaleceń i wytycznych, przechodzimy na realizację zadań w trybie zdalnym, na odległość, za pośrednictwem elektronicznych form komunikacji. Instytucjom szkoleniowym rekomendujemy taką formę realizacji usług, jeżeli jest to możliwe pod względem prawnym i technicznym.

W tym celu przygotowaliśmy wytyczne w zakresie przejścia w projekcie "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" na usługi zdalne. Wytyczne zawierają również wskazówki dotyczące stosowania wymagań standardu MSUES dla takich usług.
Wytyczne w zakresie przejścia w projekcie Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa na usługi zdalne – część pierwsza dotycząca zdalnych usług szkoleniowych (odnośnik PDF otwiera się w nowym oknie).

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z "Wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług" przygotowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (odnośnik, link do strony PARP, otwiera się w nowym oknie).

Monitoring szkoleń zdalnych

W związku z przejściem usługodawców na system prowadzenia zajęć za pośrednictwem różnego typu platform do realizacji zajęć zdalnych oraz na podstawie § 7 umowy na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych, zostaje wprowadzony monitoring usług zdalnych.

Wizyty monitoringowe zostaną przeprowadzone przez pracowników WUP posiadających stosowne upoważnienie.

W celu weryfikacji poprawności realizacji usług zdalnych instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do prowadzenia usług zdalnych w sposób umożliwiający ich monitoring.

W związku z tym usługodawca zobowiązany jest:

  • Prowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na karcie usługi w Bazie Usług Rozwojowych,
  • Poinformować WUP w Krakowie o usługach prowadzonych zdalnie mailem wysłanym na adres monitoring@wup-krakow.pl,
  • Przesłać dane dostępowe do usługi zdalnej na adres monitoring@wup-krakow.pl z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie monitoringu (co najmniej 2 dni robocze przed jej realizacją), w której będzie informacja o numerze usługi w BUR (np. ostanie cyfry w numerze usługi),
  • Poinformować uczestników oraz trenerów, aby brali udział w zajęciach podając w systemach do szkoleń zdalnych pełne imię i nazwisko, aby możliwa była ich identyfikacja.

Osoba monitorująca podczas wizyty przedstawi się i poinformuje o monitoringu, w przypadku wątpliwości może zadać kilka pytań prowadzącemu lub uczestnikom szkolenia.

Po wizycie monitoringowej instytucja otrzyma informację pokontrolną, na którą należy odpowiedzieć i potwierdzić odbiór w terminie 14 dni od otrzymania.

Informacje o ewentualnych nieprawidłowościach, nieobecnościach i innych czynnikach mających wpływ na rozliczenie usługi zostaną przekazane Operatorowi Finansowemu.