Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Możliwość zmiany warunków dofinansowania do usług

Data publikacji: 2020-04-30
Ilustracja artykułu

Mając na uwadze szczególną sytuację panującą w kraju i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i uzasadnionym potrzebom osób biorących udział w naszych projektach, wprowadzamy w tym trudnym dla wszystkich okresie, zmiany w realizacji Kierunku Kariera oraz Kierunku Kariera Zawodowa.

Możliwość przedłużenia ważności bonów

Jeżeli Uczestnik, z uzasadnionych i niezależnych od niego powodów, nie ma możliwości dokończenia udziału w usłudze przed upływem terminu ważności bonów, może wystąpić do WUP Kraków z wnioskiem o przedłużenie ich ważności. W tym celu należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza wniosku na adres aneksy@wup-krakow.pl. Wniosek musi zawierać uzasadnienie związane ze stanem epidemii.
Ważność bonów może zostać przedłużona tylko na podstawie aneksu zawartego między uczestnikiem a WUP Kraków.

UWAGA!
Przedłużenie ważności bonów, których termin już minął, jest w wielu przypadkach niemożliwa ze względów technicznych. W związku z powyższym, jeżeli Uczestnikowi wydłuża się szkolenie, oddala się termin egzaminu albo wydarza się inna niespodziewana sytuacja spowodowana epidemią, która może uniemożliwić wykorzystanie bonów w terminie przewidzianym w umowie, należy jak najszybciej złożyć powyższy wniosek. Złożenie wniosku po upływie terminu ważności bonów może spowodować, iż nie będzie możliwości jego uwzględnienia, ze względu na cykl rozliczeniowy bonów u naszego operatora finansowego.

Możliwość zmiany obszarów w Bilansie Kariery

Uczestnik może wystąpić do WUP Kraków z wnioskiem o zmianę obszarów szkoleniowych zawartych w Bilansie Kariery, jeśli jest ona związana z sytuacją epidemiologiczną. W tym celu należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza wniosku na adres aneksy@wup-krakow.pl.
Zmiana obszarów szkoleniowych może nastąpić tylko na podstawie aneksu zawartego między uczestnikiem a WUP Kraków.


Pobierz, wypełnij, podpisz i odeślij do nas skan podpisanego wniosku o zmianę warunków dofinansowania do usług realizowanych w ramach projektu Kierunek Kariera/Kierunek Kariera Zawodowa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii (link).

Prosimy o wypełnienie wniosku CZYTELNIE, najlepiej na komputerze.

W celu ułatwienia złożenia wniosku prezentujemy przykłady jak poprawnie sformułować wymagane uzasadnienie. Prosimy o zapoznanie się przed wysłaniem wniosku.

Przykład uzasadnienia do wniosku o zmianę warunków dofinansowania usług.

Więcej o wytycznych dla uczestników projektów Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa na czas epidemii, można przeczytać tutaj.


Równocześnie przypominamy, że zmiana warunków dofinansowania do usług to proces wymagający czasu i obejmuje weryfikację uzasadnienia, a w razie akceptacji wniosku - ewentualne ponowne spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia zakresu zmian oraz zawarcie aneksu do umowy. Samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem akceptacji dla wnioskowanej zmiany. Rozstrzygnięcie w tym zakresie trwa ok 2-3 tygodnie.


Wnioski o przedłużenie ważności bonów i zmianę obszarów w Bilansie są przyjmowane tylko do 30.09.2020 (do końca dnia).