Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Współpraca z instytucjami szkoleniowymi

Data publikacji: 2018-04-10

Zapraszamy do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń dla uczestników dwóch projektów: projekt Kierunek Kariera oraz projekt Kierunek Kariera Zawodowa, współfinansowanych z EFS i rozliczanych bonami szkoleniowymi przez firmę SODEXO.

Przejdź do instrukcji rozliczania bonów w pakiecie ogólnym


Przejdź do instrukcji rozliczania bonów w pakiecie zawodowym


FAQ

Kto może być uczestnikiem projektu Kierunek Kariera?

Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera mogą być pracujące osoby dorosłe (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników), które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce.

Kto może być uczestnikiem projektu Kierunek Kariera Zawodowa?

Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera Zawodowa mogą być osoby dorosłe, które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce oraz posiadają Bilans Kariery zrealizowany w ramach projektu Kierunek Kariera.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy naszych projektów?

Każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie od usługi doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery; usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków.


Po usłudze doradczej każdy uczestnik może skorzystać z następujących usług szkoleniowych:

1) w ramach projektu Kierunek Kariera w zakresie:

 • języków obcych;
 • szkoleń informatycznych;
 • kursów prawa jazdy kat. A, A2 i B;
 • kursów z zakresu zarządzania projektami;
 • kursów umiejętności ogólnych, przygotowujących np. do matury, egzaminów, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości;

2) w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa w zakresie:

 • szkoleń zawodowych;
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • kursów umiejętności zawodowych;
 • kursów umożliwiających uzyskanie kwalifikacji zawodowych;
 • studiów podyplomowych;
 • kursów prawa jazdy kat. C, C+E, D, T (z uprawnieniami zawodowymi);

Ile osób będzie korzystać z usług szkoleniowych?

W projekcie Kierunek Kariera zaplanowano, iż 23 000 osób z całej Małopolski skorzysta z dofinansowanych usług szkoleniowych.

W projekcie Kierunek Kariera Zawodowa zaplanowano, iż 14 000 osób z całej Małopolski skorzysta z dofinansowanych usług szkoleniowych, z czego min. połowa uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

Jakie środki przewidziane są na usługi szkoleniowe?

Kwoty zaplanowane na usługi szkoleniowe to:

 • w ramach projektu Kierunek Kariera ponad 65 000 000,00 zł,
 • w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa ponad 70 000 000,00 zł.

Jaką kwotę może wykorzystać jedna osoba na realizację szkoleń?

Każdy uczestnik może wykorzystać następujące kwoty:

 • w ramach projektu Kierunek Kariera - maks. 2 700,00 zł (w tym 351,00 zł wkładu własnego), (w tym 405,00 zł wkładu własnego)
 • w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa - maks. 5 055,00 zł (w tym 758,25 zł wkładu własnego).

UWAGA! Od 16.03.2020 zmieniła się wysokość dofinansowania w projekcie "Kierunek Kariera" i obecnie wynosi ona 85% z maks. kwoty 2700,00 zł. Powyższe dotyczy zamówień na bony złożone od tej daty.

Jak uczestnicy dokonują wyboru firmy szkoleniowej?

Każdy Uczestnik po zawarciu Umowy na dofinansowanie z WUP Kraków dokonuje samodzielnego wyboru usług w ramach oferty zawartej w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), następnie zapisuje się na nią za pośrednictwem tej Bazy, a za usługę płaci bonami.

W jaki sposób będą rozliczane usługi zrealizowane przez firmę szkoleniową?

Zrealizowane usługi rozliczane będą w systemie elektronicznych bonów szkoleniowych przez Operatora finansowego - firmę SODEXO.

Każdy Uczestnik może otrzymać:

1) w ramach projektu Kierunek Kariera - maks. 180 bonów o wartości 2700,00 zł, na szkolenia zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dotycząca wartości maksymalnego dofinansowania z bonów 1 godziny usługi szkoleniowej w ramach projektu "Kierunek Kariera"
Rodzaj usługi
Forma realizacji
grupowe
dwuosobowe
indywidualne
Szkolenia językowe

max. 30 zł - 2 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)


max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)


max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)


Szkolenia z kompetencji cyfrowych

max. 45 zł - 3 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami)

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)

Kursy z zakresu zarządzania projektami;
Kursy kompetencji ogólnych, przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych i inne

max. 45 zł - 3 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami)

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)

Kursy prawa jazdy kat. A, A2 ,B, B+E

max. 30 zł - 2 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)


max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)


Kursy prawa jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)


max. 90 zł - 6 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami;
75,01 zł - 90,00 zł - rozliczanie 6 bonami)

Usługa walidacji i certyfikacji kompetencji
max. 600 zł


2) w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa - maks. 337 bonów o wartości 5055,00 zł, na szkolenia zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dotycząca wartości maksymalnego dofinansowania z bonów 1 godziny usługi szkoleniowej w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"
Rodzaj usługi
Forma realizacji
grupowe
indywidualne
Usługi szkoleniowe o charakterze zawodowym

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)


max. 90 zł - 6 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami;
75,01 zł - 90,00 zł - rozliczanie 6 bonami)


Studia podyplomowe

max. 30 zł - 2 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)


Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona,
kwalifikacja wstępna uzupełniająca oraz kwalifikacja wstępna
uzupełniająca przyspieszona

max. 15 zł - 1 bon

Usługa walidacji i certyfikacji kompetencji

max. 1200 zł
(z wyłączeniem kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK, dla których w karcie usługi wskazano kod kwalifikacji - bez limitu cenowego)


Usługodawca przesyła w elektronicznym systemie bonów szkoleniowych dokumenty rozliczeniowe wraz z FV za daną usługę do Operatora finansowego – firmy SODEXO, która dokonuje rozliczenia i wypłaca należność Usługodawcy.

Instrukcja rozliczania usług szkoleniowych w SODEXO

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i nabyciu efektów uczenia

Kto może zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych i świadczyć usługi z dofinansowaniem?

Rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl może dokonać każdy podmiot, który:

 • posiada odpowiedni potencjał techniczny (wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług oraz urządzenia techniczne - sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, sprzęt telefoniczny, dostęp do Internetu)

 • spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego (brak zaległości do US, ZUS, niepozostawanie pod zarządem komisarycznym - brak wniosku o ogłoszenie upadłości; brak postępowania likwidacyjnego, naprawczego, restrukturyzacyjnego;
 • zapewnia realizację usług rozwojowych przez osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie;

 • przestrzega zasad etyki zawodowej;

 • spełnia kryterium dot. systemu zapewniania jakości (uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub certyfikat/akredytacja – zobacz wykaz certyfikatów)

Czy są dodatkowe wymagania wobec firm szkoleniowych realizujących szkolenia dla uczestników projektu Kierunek Kariera?

Po rejestracji w Bazie każdy usługodawca musi zawrzeć z WUP Kraków Umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera” (lub projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"), która określa m.in. minimalny zakres informowania o projekcie Kierunek Kariera (lub o projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa".

Wzór umowy z instytucją szkoleniową w KK.

Wzór umowy z instytucją szkoleniową w KKZ.


Kontakt:
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1, 30-107 KrakówAutor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko