Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Współpraca z instytucjami szkoleniowymi

2018-04-10

Zapraszamy do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń dla uczestników dwóch projektów: projekt Kierunek Kariera oraz projekt Kierunek Kariera Zawodowa, współfinansowanych z EFS i rozliczanych bonami szkoleniowymi przez firmę SODEXO.

Przejdź do instrukcji rozliczania bonów w pakiecie ogólnym


Przejdź do instrukcji rozliczania bonów w pakiecie zawodowym


FAQ

Kto może być uczestnikiem projektu Kierunek Kariera?

Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera mogą być pracujące osoby dorosłe (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników), które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce.

Kto może być uczestnikiem projektu Kierunek Kariera Zawodowa?

Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera Zawodowa mogą być osoby dorosłe, które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce oraz posiadają Bilans Kariery zrealizowany w ramach projektu Kierunek Kariera.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy naszych projektów?

Każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie od usługi doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery; usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków.


Po usłudze doradczej każdy uczestnik może skorzystać z następujących usług szkoleniowych:

1) w ramach projektu Kierunek Kariera w zakresie:

 • języków obcych;
 • szkoleń informatycznych;
 • kursów prawa jazdy kat. A, A2 i B;
 • kursów z zakresu zarządzania projektami;
 • kursów umiejętności ogólnych, przygotowujących np. do matury, egzaminów, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości;

2) w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa w zakresie:

 • szkoleń zawodowych;
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • kursów umiejętności zawodowych;
 • kursów umożliwiających uzyskanie kwalifikacji zawodowych;
 • studiów podyplomowych;
 • kursów prawa jazdy kat. C, C+E, D, T (z uprawnieniami zawodowymi);

Ile osób będzie korzystać z usług szkoleniowych?

W projekcie Kierunek Kariera zaplanowano, iż 23 000 osób z całej Małopolski skorzysta z dofinansowanych usług szkoleniowych. Aktualnie jest ich już przeszło 5000 osób.

W projekcie Kierunek Kariera Zawodowa zaplanowano, iż 14 000 osób z całej Małopolski skorzysta z dofinansowanych usług szkoleniowych, z czego min. połowa uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

Jakie środki przewidziane są na usługi szkoleniowe?

Kwoty zaplanowane na usługi szkoleniowe to:

 • w ramach projektu Kierunek Kariera ponad 65 000 000,00 zł,
 • w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa ponad 70 000 000,00 zł.

Jaką kwotę może wykorzystać jedna osoba na realizację szkoleń?

Każdy uczestnik może wykorzystać następujące kwoty:

 • w ramach projektu Kierunek Kariera - maks. 2 700,00 zł (w tym 351,00 zł wkładu własnego), (w tym 405,00 zł wkładu własnego)
 • w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa - maks. 5 055,00 zł (w tym 758,25 zł wkładu własnego).

UWAGA! Od 16.03.2020 zmieniła się wysokość dofinansowania w projekcie "Kierunek Kariera" i obecnie wynosi ona 85% z maks. kwoty 2700,00 zł. Powyższe dotyczy zamówień na bony złożone od tej daty.

Jak uczestnicy dokonują wyboru firmy szkoleniowej?

Każdy Uczestnik po zawarciu Umowy na dofinansowanie z WUP Kraków dokonuje samodzielnego wyboru usług w ramach oferty zawartej w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), następnie zapisuje się na nią za pośrednictwem tej Bazy, a za usługę płaci bonami.

W jaki sposób będą rozliczane usługi zrealizowane przez firmę szkoleniową?

Zrealizowane usługi rozliczane będą w systemie elektronicznych bonów szkoleniowych przez Operatora finansowego - firmę SODEXO.

Każdy Uczestnik może otrzymać:

1) w ramach projektu Kierunek Kariera - maks. 180 bonów o wartości 2700,00 zł, co w przypadku szkoleń:

 • językowych odpowiada 180 godzinom dydaktycznym usługi (1 h dydaktyczna = 1 bon, o wartości maksymalnie 15 zł);
 • informatycznych i kursów prawa jazdy odpowiada 90 godzinom dydaktycznym usługi (1 h dydaktyczna = 2 bony, o łącznej wartości maksymalnie 30 zł);
 • z zakresu zarządzania projektami odpowiada 60 godzinom dydaktycznym usługi (1 h dydaktyczna = 3 bony, o wartości maksymalnie 45 zł).

2) w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa - maks. 337 bonów o wartości 5055,00 zł, co w przypadku:

 • usług szkoleniowych – może być rozliczone maks. 3 bonami za godzinę (1 h dydaktyczna, o łącznej wartości maksymalnie 45 zł)
 • studiów podyplomowych – może być rozliczone maks. 2 bonami za godzinę  (1 h dydaktyczna, o łącznej wartości maksymalnie 30 zł)
 • kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej do wykonywania zawodu kierowcy – może być rozliczone 1 bonem za godzinę (1 h dydaktyczna, o wartości maksymalnie 15 zł)
 • usługi egzaminacyjnej - może zostać sfinansowana do wartości 1200 zł, co oznacza możliwość rozliczenia maks. 80 bonami.

Usługodawca przesyła w elektronicznym systemie bonów szkoleniowych dokumenty rozliczeniowe wraz z FV za daną usługę do Operatora finansowego – firmy SODEXO, która dokonuje rozliczenia i wypłaca należność Usługodawcy.

Kto może zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych i świadczyć usługi z dofinansowaniem?

Rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl może dokonać każdy podmiot, który:

 • posiada odpowiedni potencjał techniczny (wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług oraz urządzenia techniczne - sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, sprzęt telefoniczny, dostęp do Internetu)

 • spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego (brak zaległości do US, ZUS, niepozostawanie pod zarządem komisarycznym - brak wniosku o ogłoszenie upadłości; brak postępowania likwidacyjnego, naprawczego, restrukturyzacyjnego;
 • zapewnia realizację usług rozwojowych przez osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie;

 • przestrzega zasad etyki zawodowej;

 • spełnia kryterium dot. systemu zapewniania jakości (uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub certyfikat/akredytacja – zobacz wykaz certyfikatów)

Czy są dodatkowe wymagania wobec firm szkoleniowych realizujących szkolenia dla uczestników projektu Kierunek Kariera?

Po rejestracji w Bazie każdy usługodawca musi zawrzeć z WUP Kraków Umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera” (lub projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"), która określa m.in. minimalny zakres informowania o projekcie Kierunek Kariera (lub o projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa".

Wzór umowy z instytucją szkoleniową w KK.

Wzór umowy z instytucją szkoleniową w KKZ.

Czy są inne programy, w ramach których firmy szkoleniowe będą mogły realizować szkolenia z dofinansowaniem?

Podobny mechanizm będzie zastosowany w przypadku szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników, dla których w Małopolsce trwa wybór wniosku o dofinansowanie projektu (środki przewidziane na dofinansowanie projektu w Małopolsce na lata 2016-2019 to ponad 85 mln zł), a planowany termin uruchomienia bonów szkoleniowych dla MŚP to lipiec/sierpień 2017. Usługi również muszą być wybierane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.


Kontakt:
e-mail: kariera@wup-krakow.pl; tel.: 12 619 84 09 lub 12 619 85 63
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1, I piętro, pokój 102