Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiany w realizacji projektów podczas epidemii - wytyczne dla uczestników

2020-04-30

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, zmieniają się zasady opisane w:
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera”
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”:

Doradztwo zawodowe:

 1. Bilans Kariery odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikatora Skype;
 2. przed usługą doradczą, doradca kontaktuje się telefonicznie z klientem i wyjaśnia, jak przygotować się do Bilansu Kariery;
 3. klient dostaje od doradcy mail z formularzem zgłoszeniowym (pobranym z systemu), który drukuje, uzupełnia odręcznie część z danymi wrażliwymi, parafuje na każdej stronie, podpisuje, a następnie odsyła skan mailem do doradcy.

Szkolenia i kursy:

 1. odbywają się zgodnie z:
  Wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług, dostępnymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych;
  Wytycznymi w zakresie przejścia w projekcie Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa na usługi zdalne, dostępnymi na stronie naszego projektu;
 2. po spełnieniu warunków określonych w wytycznych (m.in. zgoda uczestnika, wyrażona mailowo) usługi dotychczas stacjonarne mogą być kontynuowane w formie zdalnej;
 3. usługi zdalne będą rejestrowane w formie zapisów audio-video lub zdjęć;
 4. uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody na udział w usługach zmienionych na usługi zdalne muszą otrzymać od organizatora szkolenia propozycję dokończenia szkolenia w późniejszym terminie;
 5. uczestnicy, którzy zdecydują się na usługę realizowaną od początku zdalnie, będą mieli możliwość dokończenia usługi zdalnie, nawet jeżeli będzie już możliwa edukacja stacjonarna;
 6. na usługę zdalną Uczestnik musi dokonać zapisu co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem.

Umowy o dofinansowanie usług zawierane są wyłącznie w formie korespondencyjnej;

Umowy przygotowane na podstawie zamówień złożonych do 15 marca 2020 r., których podpisanie uczestnicy zadeklarowali w siedzibie WUP mogą:

 1. zostać podpisane przez uczestnika w siedzibie WUP Kraków (w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Miechowie, Nowym Targu) do końca sierpnia 2020 r.
 2. na prośbę uczestnika przesłaną mailem na adres kariera@wup-krakow.pl, zostać przygotowane ponownie i wysłane pocztą (należy liczyć się z terminem ok. 4-tygodniowym); uczestnik ma obowiązek odesłać do WUP podpisaną umowę do dwóch tygodni od daty jej otrzymania;

W uzasadnionych przypadkach szkolenie lub inna usługa rozwojowa mogą zostać rozliczone przed przystąpieniem Uczestnika do egzaminu.

Uczestnik jest wówczas zobowiązany do przekazania do WUP Kraków kserokopii/skanu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub certyfikatu, który potwierdzi zdanie egzaminu w ciągu tygodnia od jego uzyskania. W przypadku dostarczenia zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu, uczestnik jest zobowiązany dostarczyć także certyfikat, który potwierdza zdanie egzaminu, do tygodnia po jego uzyskaniu;

Możliwość zmiany warunków dofinansowania usług

Jeżeli Uczestnik, z uzasadnionych i niezależnych od niego powodów, nie ma możliwości dokończenia udziału w usłudze przed upływem terminu ważności bonów, powinien wystąpić do WUP Kraków z wnioskiem (pobierz formularz wniosku) o przedłużenie ich ważności. Ważność bonów może zostać przedłużona tylko na podstawie aneksu zawartego między uczestnikiem a WUP Kraków. Analogicznie należy postąpić w przypadku konieczności zmiany obszarów w Bilansie Kariery.

UWAGA!
Przedłużenie ważności bonów, których termin już minął, jest w wielu przypadkach niemożliwa ze względów technicznych. W związku z powyższym, jeżeli Uczestnikowi wydłuża się szkolenie, oddala się termin egzaminu albo wydarza się inna niespodziewana sytuacja spowodowana epidemią, która może uniemożliwić wykorzystanie bonów w terminie przewidzianym w umowie, należy jak najszybciej złożyć powyższy wniosek. Złożenie wniosku po upływie terminu ważności bonów może spowodować, iż nie będzie możliwości jego uwzględnienia, ze względu na cykl rozliczeniowy bonów u naszego operatora finansowego.

Pobierz, wypełnij, podpisz i odeślij do nas skan podpisanego wniosku o zmianę warunków dofinansowania do usług realizowanych w ramach projektu Kierunek Kariera/Kierunek Kariera Zawodowa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii (link).

Prosimy o wypełnienie wniosku CZYTELNIE, najlepiej na komputerze.

W celu ułatwienia złożenia wniosku prezentujemy przykłady jak poprawnie sformułować wymagane uzasadnienie. Prosimy o zapoznanie się przed wysłaniem wniosku.

Przykład uzasadnienia do wniosku o zmianę warunków dofinansowania usług do wglądu (link).


Równocześnie przypominamy, że zmiana warunków dofinansowania do usług to proces wymagający czasu i obejmuje weryfikację uzasadnienia, a w razie akceptacji wniosku - ewentualne ponowne spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia zakresu zmian oraz zawarcie aneksu do umowy. Samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem akceptacji dla wnioskowanej zmiany. Rozstrzygnięcie w tym zakresie trwa ok 2-3 tygodnie.


Wytyczne dla uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa - wersja PDF