Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA

Związek z Małopolską

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą przygotuj:


Poprosimy Cię o załączenie go na końcu Twojego zamówienia, tylko wówczas będziesz mógł zamówić bony.
Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej po prostu wypełnij formularz poniżej.

Odpowiedzi
Czy mieszkasz w Małopolsce?

Odpowiedzi
Czy pracujesz w Małopolsce?

Odpowiedzi
Czy uczysz się w Małopolsce?

Przez uczenie się rozumiemy, że jesteś uczniem, studentem lub słuchaczem studiów podyplomowych w Małopolsce

Odpowiedzi
20 %

Dane podstawowe

20 %

Działalność gospodarcza

Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?

Odpowiedzi
Opłacam składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i prowadzę gospodarstwo rolne

Odpowiedzi
Oświadczam, że pozostałe dane, które podałem zgłaszając się do projektu „Kierunek Kariera” są nadal aktualne ( Kliknij i sprawdź jakie)

Odpowiedzi
20 %

Aktualizacja danych

Płeć

Odpowiedzi
Przebywam na urlopie wychowawczym:

Odpowiedzi
Jakie masz wykształcenie?

Odpowiedzi
20 %

Regulamin KKZ


W związku z przystąpieniem do projektu pn. Kierunek Kariera Zawodowa nr RPMP.10.02.04-12-0128/18 oświadczam, że akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”. Równocześnie oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Odpowiedzi
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Kierunek Kariera Zawodowa nr RPMP.10.02.04-12-128/18 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż:
 1. W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa będą przetwarzane również moje dane osobowe powierzone w związku z moim udziałem w projekcie Kierunek Kariera.
 2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa.
 3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
  4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
 4. Moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Kierunek Kariera Zawodowa, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
 5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości, u l. Jasnogórska 1 1 , 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - Województwu Małopolskiemu, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1 , 30- 107 Kraków, Operatorowi finansowemu wyłonionemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa oraz wykonawcy systemu https://kierunek.pociagdokariery.pl - CENTRUM INFORMATYKI „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok oraz podmiotom, które na rzecz beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM.
 6. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO.
 9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych UMWM (iodo@umwm.malopolska.pl) lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
  2. wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MIiR (iod@miir.gov.pl);
  3. działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MCP (dane_osobowe@mcp.malopolska.pl) lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
 13. Dostarczę do WUP Kraków kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji (certyfikatów, dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień do wykonywania zawodu na danym stanowisku, prawa jazdy itp.), które zostały nabyte dzięki udziałowi w ramach Projektu KKZ, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Przyjąłem powyższe zapisy do wiadomości:

Odpowiedzi
20 %
Wróć